Niepotrzebne – użyteczne i estetyczne. Kreatywne podejście do recyklingu

Projekt partnerski „Niepotrzebne – użyteczne i estetyczne. Kreatywne podejście do recyklingu” wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju oraz uczenia się przez całe życie. Projekt zakłada działania włączające społecznie, propagowanie właściwego sposobu postępowania względem środowiska, zachowania równowagi przyrodniczej. Celem projektu jest podnoszenie poziomu kwalifikacji kształcenia a grupę docelową stanowią edukatorzy, pracujący z dorosłymi, w tym z osobami zagrożonymi marginalizacją. Projekt zakłada następujące cele: rozwijanie współpracy i innowacyjności edukatorów pracujących na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i aktywności twórczej osób dorosłych; podniesienie i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dorosłymi; upowszechnianie arteterapeutycznych metod pracy wśród kadry pracującej z osobami ze środowisk zagrożonych marginalizacją oraz osób pracujących na rzecz wymienionych środowisk a także zwiększenie szans rozwoju indywidualnego edukatorów uczestniczących w projekcie; poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o środowisko naturalne i związaną z tematem naturalnego środowiska odpowiedzialnością społeczną a także poszerzenie kompetencji kulturowych i rozwój kreatywności pracowników i współpracujących z organizacjami partnerskimi wolontariuszy; zwiększenie świadomości osób dorosłych, w tym osób w niekorzystnej sytuacji, w zakresie wpływu zachowań proekologicznych na środowisko naturalne, zdrowie i dobrostan.

 

EU – „Re” kreacja – poszerzamy kompetencje seniorów

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji edukatorów pracujących z osobami starszymi (60, 70, 80+); uzyskanie nowych lub udoskonalenie posiadanych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i metodycznych, niezbędnych w pracy z seniorami; upowszechnianie metod pracy wśród kadry pracującej z osobami zagrożonymi marginalizacją biorących udział w projekcie. Projekt kompleksowo traktuje potrzeby seniorów. Grupę docelową stanowić będą edukatorzy pracujący z osobami zagrożonymi wykluczeniem ze względu na wiek i ograniczoną sprawność a także seniorzy – uczestnicy prowadzonych zajęć. Grupy te będą uczestnikami prowadzonych warsztatów i pokazów metod pracy. W projekcie planujemy zastosowanie metod wspomagających aktywizację intelektualną, twórczą, fizyczną oraz społeczną osób starszych: działania arteterapeutyczne z wykorzystaniem technik teatralnych, technik plastycznych, muzykoterapii, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i bezpieczeństwa w sieci oraz Internecie, działania sportowe i rekreacyjne a także wykorzystanie biograficznych metod pracy.

 

Europejskie partnerstwo na rzecz rozwoju umiejętności oraz włączenia społecznego przez kreatywność i sztukę

Celem projektu jest rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń edukatorów na rzecz aktywności twórczej wyżej wymienianych osób zagrożonych wykluczeniem, a także podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z nimi; upowszechnianie arteterapeutycznych metod pracy; podniesienie kompetencji cyfrowych wśród kadry pracującej z osobami ze środowisk zagrożonych marginalizacją oraz osób pracujących na rzecz wymienionych środowisk, a także zwiększenie szans rozwoju indywidualnego edukatorów i współpracujących z organizacjami partnerskimi wolontariuszy; uzyskanie nowych i udoskonalenie posiadanych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i metodycznych niezbędnych w pracy z osobami narażonymi na wykluczenie. Wspomniane grupy będą uczestnikami prowadzonych warsztatów i pokazów metod pracy. Odbiorcami pośrednimi będą uczestnicy działań upowszechniających projekt na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Będą nimi zarówno edukatorzy, jak również osoby, z którymi edukatorzy pracują.

 

Biografia i storytelling – podróż jako symbol zmiany

Projekt jest skierowany do Seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym. Zaplanowano działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i niwelujące skutki długotrwałej izolacji wymuszonej pandemią. Uczestnicy zostaną zaproszeni do podróży. Realna zostanie połączona z metaforyczną podróżą przez własne życie. Uczestnicy jeszcze przed wyjazdem, przygotują tzw. cyfrowy narzędziownik. Będzie praktycznym poradnikiem, jak korzystać z cyfrowych aplikacji planując podróż.

 

Zielono mi – edukacja, ekologia i sztuka

Istotą naszego projektu jest synergia z naturą. Człowiek zwykł oddzielać siebie i naturę. Myśleć o sobie jako o „ujarzmiającym”, „panującym” nad naturą. Tymczasem im bardziej rozwija się nauka tym bardziej dowiadujemy się ile jest jeszcze do poznania, odkrywamy kolejne pytania. Poprzez edukację artystyczną i ekologiczną chcemy poszerzać świadomość społeczną dotyczącą stanu naszej planety, ochrony środowiska. Poprzez sztukę i udział artystów w projekcie pragniemy poruszyć tematy natury ekologicznej. Wierzymy, że odkrywając piękno i moc natury otwieramy się na temat ochrony tego dziedzictwa.

 

For the record

Ogólnym celem projektu jest rozwijanie umiejętności twórczych dorosłych edukatorów; zebranie i udostępnienie historii osób starszych, historii będących źródłem informacji dla młodszych pokoleń.
Projekt zakłada, iż historie życia ludzi są nie tylko cenną częścią niematerialnego dziedzictwa społeczności, ale także decydujące w budowaniu poczucia tożsamości i przynależności jej członków: nie tylko jako kronika pamięciowa faktów i wydarzeń, ale także jako postawa zrodzona z aktu pamiętania, która sprzyja słuchaniu i rozmowach.

 

Teatr bez granic – edukacja teatralna niewidzących i / lub niesłyszących

Projekt “Teatr bez granic” ma na celu włączenie do czynnego życia społecznego osób niewidzących, niesłyszących oraz niewidzących i niesłyszących. Wykorzystujemy w tym celu unikatowe w skali światowej doświadczenia i metody izraelskiego teatru “Nalagaat”, który rozwinął dla tej grupy osób techniki teatralne pozwalające na tworzenie znakomitych spektakli. Pragniemy wykształcić grupę edukatorów, którzy w czasie warsztatów prowadzonych zarówno w Tel Awiwie, jak i w Łodzi nie tylko opanują metody stosowane przez teatr izraelski, ale też będą w stanie przekazywać je dalej. Udział w tych warsztatach wezmą zarówno trenerzy z teatru Nalagaat, jak też aktorzy z Teatru bez oraz osoby niewidzące lub niesłyszące z Łodzi. W ramach warsztatów łódzkich przewidziane jest też zorganizowane wspólnie przedstawienie teatralne.

 

Design online Educative Products and Art

Głównym celem projektu jest rozwój edukatorów/nauczycieli w nabywaniu umiejętności, jak: tworzyć produkty edukacyjne online, wykorzystując techniki teatralne i dramowe.