Regulamin sprzedaży online

Regulamin MSK 

Regulamin
Systemu sprzedaży online dotyczący
odpłatności za udział w Zajęciach stałych i sprzedaży biletów na Wydarzenia

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki funkcjonowania Systemu sprzedaży online na organizowane przez MSK Zajęcia stałe i Wydarzenia.
 2. System sprzedaży online odbywa się bezpośrednio na stronie www.msk.lodz.pl .
 3. Właścicielem, operatorem i administratorem strony internetowej www.msk.lodz.pl jest Miejska Strefa Kultury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2a, która jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi pod pozycją RIK/1/2021,
  NIP:  727-285-37-43, REGON: 520351790.
 4. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 5. System sprzedaży online umożliwia Kupującemu dokonanie odpłatności
  za udział w Zajęciach stałych lub zakup biletów na Wydarzenia (bez zakładania konta).
 6. Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do dokonania odpłatności za udział
  w Zajęciach stałych lub zakup biletów na Wydarzenia za pośrednictwem Systemu sprzedaży online Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Udział w Zajęciach stałych oraz bilety uprawniające do uczestnictwa
  w Wydarzeniach oferowanych za pośrednictwem Systemu sprzedaży online
  są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie poniższe przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.),
  1. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287),
  1. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
   poz. 1360 ze zm.),
  1. inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady i warunki funkcjonowania Systemu sprzedaży online na organizowane przez MSK Zajęcia stałe
  i Wydarzenia, w tym określa zasady dokonywania odpłatności za udział
  w Zajęciach stałych oraz zakupu biletów na Wydarzenia, organizowanych przez MSK.
 • MSK – Miejska Strefa Kultury w Łodzi, 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2a, samorządowa instytucja kultury wpisana do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi pod pozycją RIK/1/2021,
  NIP: 727-285-37-43, REGON: 520351790.
 • Zajęcia stałe – formy stałe organizowane przez MSK, objęte Systemem sprzedaży online, w tym:
 • zajęcia – forma nauczania doskonaląca umiejętności, podnosząca poziom wiedzy uczestników, realizowana według określonego scenariusza edukacyjnego, zakładająca osiągnięcie określonych celów, wykorzystująca różne metody, formy kształcenia, praktyczne narzędzia i materiały edukacyjne;
 • oferta szyta na miarę – oferta przygotowana na zamówienie konkretnego klienta, odpowiadająca na jego zapotrzebowanie, przygotowana
  we współpracy z klientem;
 • kursy – cykl zajęć służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie
  np. określonych uprawnień, umożliwienie/ ułatwienie kontynuacji nauki
  na wyższych poziomach kształcenia. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia np. lekcje, wykłady, ćwiczenia praktyczne
  (np. laboratoria, warsztaty, praca projektowa w pracowniach);
 • kluby – stała forma zajęć skupiająca ludzi o określonych, wspólnych zainteresowaniach, lub z określonego środowiska lub zawodu, służąca wymianie doświadczeń, podnoszeniu poziomu umiejętności, rozwojowi pasji, realizacji wspólnych działań służących rozwojowi w danej, określonej dziedzinie.                                                                                                                
 • Wydarzenia – spektakle, koncerty, warsztaty i inne wydarzenia artystyczne organizowane przez MSK i niezdefiniowane jako „Zajęcia stałe”, objęte Systemem sprzedaży online.
 • Kupujący – korzystający z Systemu sprzedaży online.
 • System sprzedaży online – system informatyczny MSK, umożliwiający Kupującemu dokonywanie odpłatności za udział w Zajęciach stałych oraz zakup biletów na Wydarzenia, za pośrednictwem strony internetowej www.msk.lodz.pl .
 • Regulamin Zajęcia stałego lub Wydarzenia – regulamin konkretnego Zajęcia stałego lub Wydarzenia, ustanowiony przez MSK.
 • Zamówienie online – złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez wypełnienie i doręczenie MSK formularza online dostępnego na stronie internetowej www.msk.lodz.pl .

§ 3 Odpłatność za udział w Zajęciach stałych oraz sprzedaż biletów
na Wydarzenia

 1. Szczegółowy opis Zajęć stałych oraz Wydarzeń organizowanych przez MSK oraz informacje o nich, zamieszczane są na stronie www.msk.lodz.pl .
 2. Wykupienie udziału w Zajęciach stałych i sprzedaż biletów na Wydarzenia odbywają się bezpośrednio na stronie www.msk.lodz.pl .
 3. Zawarcie umowy udziału w Zajęciach stałych lub zakupu biletów na Wydarzenia
  z wykorzystaniem Systemu sprzedaży online następuje z chwilą spełnienia wszystkich następujących warunków:
 4. podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania
  z kodem pocztowym, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe), numeru telefonu (opcjonalnie),
 5. zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu,
 6. złożenia przez Kupującego Zamówienia online,
 7. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za Zamówienie online przelewem,
  przy czym zapłata ta może nastąpić za pośrednictwem serwisu Przelewy24, lub bezpośrednio w filii MSK, w której mają się odbyć Zajęcie stałe lub  Wydarzenie.
 8. W celu dokonania odpłatności za udział w Zajęciach stałych lub zakupienia biletów na Wydarzenia, Kupujący powinien wybrać Zajęcie stałe lub Wydarzenie, liczbę osób, które mają w nim uczestniczyć i datę/daty Zajęć stałych lub Wydarzenia.
 9. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Zajęciu stałym lub Wydarzeniu jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia online przez Kupującego. Informacje znajdujące się
  w Systemie sprzedaży online nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej określonej odpłatności za udział w Zajęciach stałych lub zakupu biletów na Wydarzenie na warunkach podanych w jego opisie.
 10. MSK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych
  lub błędnych danych w formularzu Zamówienia online.
 11. Kupujący może dokonać odpłatności za udział w Zajęciach stałych lub wykupić bilety na Wydarzenia podczas składania Zamówienia za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 lub dokonać opłaty w filii, w której odbędą się Zajęcia stałe lub Wydarzenie.
 12. W przypadku dokonania opłaty za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za Zamówienie
  w czasie określonym przez system płatniczy Przelewy24 powoduje automatyczne jego anulowanie i oznacza, że do zawarcia umowy nie doszło.
 13. Płatności online obsługiwane są przy wykorzystaniu systemu płatniczego Przelewy24: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000034735,
  o kapitale zakładowym w wysokości 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, zwanym dalej Przelewy24.
 14. MSK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez Przelewy24, o którym mowa w punkcie powyżej oraz za działania lub zaniechania Przelewy24.
 15. W przypadku Wydarzeń Kupujący po zakupie biletu z wykorzystaniem Systemu sprzedaży online otrzymuje numer zamówienia.
 16. W przypadku zakupu biletu z wykorzystaniem Systemu sprzedaży online
  na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie
  realizacji transakcji zakupu biletu online wraz z osobistym numerem zamówienia. Numer zamówienia należy mieć przy sobie w formie elektronicznej (na smartfonie lub tablecie) lub wydrukować i okazać w momencie wejścia na Wydarzenie.
 17. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności otrzymanych potwierdzeń
  uczestnictwa w Zajęciach stałych lub biletów na Wydarzenia z dokonanym zamówieniem online.
 18. Prawidłowo wydrukowane potwierdzenie uczestnictwa w Zajęciach stałych lub  wydrukowany bilet na Wydarzenie stanowi dokument uprawniający do  uczestnictwa w Zajęciu stałym lub Wydarzeniu, którego dotyczy.
 19. Potwierdzenie uczestnictwa lub bilet na Wydarzenie podlega weryfikacji
  w momencie wejścia na Zajęcie stałe lub Wydarzenie. Nie ma możliwości ponownego wykorzystania potwierdzenia uczestnictwa lub biletu.
 20. MSK nie ponosi odpowiedzialności za potwierdzenia uczestnictwa i bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 21. Możliwość odpłatności za udział w Zajęciach stałych lub sprzedaż biletów online na określone Wydarzenie kończy się w dniu i o godzinie wskazanych przez MSK. W przypadku wybranych Zajęć stałych lub Wydarzeń MSK zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online.
 22. MSK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§ 4 Sposób realizacji Zamówień online

 1. W przypadku realizacji Zajęć stałych, MSK zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego instruktora, który będzie prowadził zajęcia oraz do  zapewnienia sali i niezbędnego wyposażenia.
 2. Zajęcia stałe odbywać się będą według programu i zasad ustalonych dla  poszczególnych form zajęć.
 3. Uczestnik/ Przedstawiciel Uczestnika (w przypadku Uczestnika Małoletniego) ma  obowiązek niezwłocznie, pisemnie poinformować MSK o ewentualnej zmianie wszelkich danych związanych z realizacją Zamówienia online.

§ 5 Odpowiedzialność za szkody

 1. Uczestnik Zajęć stałych lub Wydarzeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu MSK, w tym także materialne. Odpowiedzialność materialna związana jest z odpowiednio udokumentowanymi kosztami.
 2. W przypadku Uczestnika Małoletniego odpowiedzialność za wyrządzone
  przez niego szkody ponosi Przedstawiciel Uczestnika.
 3. MSK nie odpowiada za rzeczy Uczestnika wniesione na jej teren. 

§ 6 Zwroty

 1. MSK nie prowadzi żadnej wymiany za opłacony udział w Zajęciach stałych
  lub zakupione bilety na Wydarzenia.
 2. Zwroty dotyczące udziału w Zajęciach stałych lub biletów na Wydarzenia
  w Systemie sprzedaży online dotyczą wyłącznie miejsc lub biletów zakupionych
  w tym systemie i możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Zajęć stałych/ Wydarzenia lub zmiany daty/ dat Zajęć stałych/ Wydarzenia.
 3. Informacja o Zajęciach stałych lub Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie terminu Zajęć stałych lub Wydarzeń jest przekazywana na adres e-mail podany w  formularzu Zamówienia online. W przypadku osób, które nie podały adresu
  e-mail, a podały wyłącznie numer telefonu, informacja zostanie przekazana telefonicznie.
 4. W nadzwyczajnych przypadkach, dopuszcza się możliwość obniżenia, umorzenia, odroczenia terminu płatności. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor MSK na prośbę zainteresowanego zaopiniowaną przez Prowadzącego zajęcia lub Kierownika placówki.
 5. W uzasadnionych chorobą lub innym wypadkiem losowym przypadkach, w sytuacji braku możliwości uczestnictwa w zajęciach trwającej w sposób ciągły dłużej niż 14 dni, na prośbę uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego istnieje możliwość obniżenia pełnej odpłatności za zajęcia. Podstawą takiego obniżenia jest wypełnienie i podpisanie przez osobę ubiegającą się obniżenia opłaty „Protokołu przyjęcia zwrotu – reklamacji usługi”. Po zaopiniowaniu i podpisaniu przez kierownika placówki oraz akceptacji Dyrektora MSK i Głównego Księgowego może nastąpić obniżenie pełnej odpłatności za zajęcia.
 6. W przypadku o jakim mowa w punkcie poprzednim, jeżeli pełna opłata za zajęcia została już wniesiona oraz do „Protokołu przyjęcia zwrotu – reklamacji usługi” dołączono oryginał paragonu lub potwierdzenia przelewu, akceptacja Dyrektora MSK i Głównego Księgowego, o jakiej mowa w punkcie poprzednim może skutkować częściowym zwrotem wniesionej odpłatności, proporcjonalnym do liczb zajęć, w jakich uczestnictwo nie było możliwe i pomniejszonej o 10% kosztów organizacyjnych.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-6 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Kupującego nastąpi przelewem na rachunek bankowy,
  za  pośrednictwem którego Kupujący dokonał wpłaty lub
  w kasie MSK.
 8. Opłata serwisowa nie podlega zwrotowi.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące dokonanych w formie online odpłatności za udział
w Zajęciach stałych lub zakupionych biletów na Wydarzenia wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: sprzedaz.online@msk.lodz.pl, w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia online przez Kupującego. Reklamacje można składać również bezpośrednio w filii, w której odbywają się Zajęcia stałe lub Wydarzenie.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do MSK.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, MSK zwróci Kupującemu równowartość odpłatności za udział w Zajęciach stałych lub ceny biletów
na Wydarzenia lub podejmie inne działania uzgodnione z Kupującym
(np. zapewni dostęp do udziału w innym Zajęciu stałym lub Wydarzeniu).

§ 8 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w  odniesieniu do umowy sprzedaży biletów online na Wydarzenia lub Zajęcia stałe, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupujących w procesie sprzedaży online jest MSK, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.  Polityka prywatności dostępna jest na stronie www.msk.lodz.pl/polityka-prywatnosci/ .
 2. Złożenie Zamówienia online przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez MSK danych  osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji Zamówienia online, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania Systemu sprzedaży online.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.
 4. Każda osoba udostepniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.
 5. MSK przekazuje Przelewy24 dane osobowe Kupujących i zezwala na ich wykorzystywanie przez Przelewy24 w celu obsługi realizacji płatności   dokonywanych z udziałem Kupujących w ramach Systemu sprzedaży online w  związku z korzystaniem przez nich z Systemu sprzedaży online, a także w celu wypełnienia przez Przelewy24 obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności. Przekazanie danych osobowych Kupujących Przelewy24 dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e- mail, numeru telefonu (opcjonalnie). W odniesieniu do przekazanych danych osobowych Przelewy24 stają się ich administratorem. Powierzenie Przelewy24 przez MSK przetwarzania danych osobowych Kupujących następuje na czas trwania Umowy pomiędzy MSK, a Przelewy24 oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. MSK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za  pośrednictwem której dokonywane są  odpłatności za udział w Zajęciach stałych i sprzedaż biletów na Wydarzenia przez Kupującego. MSK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,
  a także ustawienia lub przerwy w  świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Podczas realizacji Zajęć stałych lub Wydarzeń uczestników obowiązują regulaminy obiektów, w których odbywają się Zajęcia stałe lub Wydarzenia.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.msk.lodz.pl oraz w filiach MSK.
 4. MSK zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie Zajęć stałych oraz Wydarzeń.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2023 r.

Regulamin można pobrać tutaj.

A może wpadniesz na zajęcia?