Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKĄ STREFĘ KULTURY W ŁODZI
Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Strefa Kultury w Łodzi (MSK), z siedzibą w Łodzi (94-030), przy ul. Krzemienieckiej 2a, REGON 520351790 sekretariat@msk.lodz.pl,

tel. 42 674 92 30 reprezentowana przez dyrektora MSK.

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@msk.lodz.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
• organizowania wydarzeń artystycznych i rozrywkowych;
• tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej;
• udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest MSK;
• kontaktu w sprawach związanych z działalnością MSK;
• zawarcia i realizacji umów oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z nich wynikających
• realizacji usługi newslettera;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
• obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
• zawartych umów;
• udzielonej zgody.

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na rzecz MSK.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Cofnięcia zgody można dokonać przez wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: promocja@msk.lodz.pl

Informacja o profilowaniu
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Prawa osób których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

A może wpadniesz na zajęcia?