Z dniem 1 listopada 2021 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLVII/1454/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. swoją działalność rozpoczęła Miejska Strefa Kultury w Łodzi. Instytucja powstała z połączenia 5 domów kultury – Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury.


Miejska Strefa Kultury w Łodzi kontynuuje tradycje oraz działania prowadzone przez dotychczas istniejące domy kultury i ich filie.

Do zadań Instytucji należy:


  • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia kultury;
  • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
  • zaspokajanie potrzeb kulturalnych odbiorców;
  • programowanie, organizowanie i realizacja działań w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury;
  • organizowanie przedsięwzięć promujących i prezentujących dorobek kulturalny w kraju i za granicą;
  • promocja kultury i sztuki;
  • organizowanie różnych form edukacji artystycznej, społecznej, kulturalnej i naukowej kierowanej do zróżnicowanych grup odbiorców.
 

Zadania, które zostały postawione przed instytucją realizowane są poprzez:

  • organizowanie wystaw artystycznych, wernisaży, spotkań, odczytów, warsztatów;
  • organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i kulturalnych;
  • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
  • prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych, teatralnych i folklorystycznych;
  • promocję kultury Miasta Łodzi i lokalnych twórców kultury;
  • tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury;
  • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
  • sprawowanie opieki nad zabytkami;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką;
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  • upowszechnianie wiedzy o kulturze;
  • dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej;
  • prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie upowszechniania i animacji kultury, wymiany kulturalnej z partnerami krajowymi i zagranicznymi, udział w organizacji imprez kulturalnych służących poszerzeniu i zbliżeniu kultur różnych regionów i narodów;
  • prowadzenie działalności impresaryjnej i promocyjnej;
  • organizowanie szeroko rozumianego dialogu z mieszkańcami oraz działań na rzecz integracji lokalnej;
  • realizację projektów kulturalnych, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych i aktywizacja odbiorców w różnym wieku.

Działalność merytoryczna Miejskiej Strefy Kultury realizowana jest w 15 filiach:

Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a
Ośrodek „Karolew”, ul. Bratysławska 6a
Ośrodek „Harnam”, ul. Piotrkowska 282a
Teatr Szwalnia oraz Ośrodek Sztuki – Galeria, ul. Andrzeja Struga 90
Ośrodek Górna, ul. Siedlecka 1
Strefa Kultury Otwartej, ul. Anny Jagiellonki 4
Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13
Klub „Dąbrowa”, ul. Dąbrowskiego 93
Dom Kultury „502”, ul. A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, ul. Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, al. Piłsudskiego 133
Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. Limanowskiego 166
Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ, ul. Żubardzka 3
Centrum Twórczości LUTNIA, ul. Łanowa 14
Ośrodek Wyspa Kultury, ul. Stawowa 28