Declaration of availability

Miejska Strefa Kultury w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Kontrast na niektórych obrazach wykorzystywanych przez stronę internetową nie spełnia wymagań kontrastu 4,5:1
  • Kolejność nagłówków nie jest zachowana na niektórych podstronach Kontrast tekstu do tła na niektórych stronach nie jest mniejszy niż 4.5:1
  • Obrazy na niektórych podstronach nie posiadają tekstu alternatywnego
  • Formularz wyszukiwania nie posiada etykiety tekstowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22 Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: CyberSteve Sebastian Stefaniak

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową Przedstawiciel MSK ds. dostępności cyfrowej – Agnieszka Piestrzeniewicz a.piestrzeniewicz@msk.lodz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 574190669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Declarations of architectural accessibility

Kliknij w filię, aby przeczytać deklarację

Art Centre, 2a Krzemieniecka St.

Centre "Karolew", 6a Bratislava Street

Harnam Centre, 282a Piotrkowska St.

Szwalnia Theatre and Art Centre - Gallery, ul. Andrzeja Struga 90

Upper Centre, 1 Siedlecka Street

Open Culture Zone, 4 Anna Jagiellonka Street

Centre for Youth Culture, 13 Lokatorska Street

Club "Dąbrowa", 93 Dąbrowskiego St.

House of Culture "502", 18 A. Sakharov Street

Ariadna House of Culture, Niciarniana Street 1/3

Widok Community Centre, Piłsudskiego Avenue 133

RONDO Centre for Animation and Revitalisation, 166 Limanowskiego St.

Cultural Education Centre NA ŻUBARDZKA, 3 Żubardzka St.

Lutnia Creative Centre, 14 Łanowa St.

Wyspa Kultury Centre, 28 Stawowa Street

How about dropping in on a class?